Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
 • Fotografia w górnej animacji: palac-maly
 • Fotografia w górnej animacji: ratusz-maly
 • Fotografia w górnej animacji: rok_drzymaly_do_flshaa2
 • Fotografia w górnej animacji: woz-maly

Dane urzędu

Gmina Rakoniewice

Osiedle Drzymały 25

62-067 Rakoniewice

Tel.: 61 444 10 02

E-mail: sekretariat@rakoniewice.pl

NIP: 995-01-98-613

Regon: 631259324

Informacje o Programie

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 W  GMINIE RAKONIEWICE

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zakłada, iż większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin.

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,  poz. 487 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 224 ze zm.). Zgodnie z treścią tej ustawy samorządy gmin uzyskały kompetencje do podjęcia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o dostępnych zasobach, może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności. Działania te ujęte są w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii".

Gminna Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została zarządzeniem Burmistrza Gminy Rakoniewic z dnia 30 grudnia 2010 r. na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.). Opiera swą działalność na podstawie:

Do działań GKRPA związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w szczególności należy:

 • Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 • Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowychi narkotykowych.
 • Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy.
 • Promocja zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych środków uzależniających.

Komisja ponadto opiniuje:
1. Projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczące:
a) liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem ich sprzedaży,
b) zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
c) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dany rok.
2. Wnioski o wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Roczne projekty sprawozdań z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Cele, priorytety, formy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r:

 

1. Zmniejszanie ilości spożywanego alkoholu i branych narkotyków przez młodzież.

2. Zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnień.

3. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanego nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz pomoc w  refundacji leków i  przejazdów.

4. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholem oraz narkotykami

5. Rozwój potencjalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym i narkotykowym.

6. Doskonalenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki oraz członków komisji.

8. Rozwijanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych.

9. Prowadzenie profilaktycznej działalności w tworzeniu zdrowego stylu życia poprzez organizowanie zajęć kulturalno-sportowych.

10. Współpraca z instytucjami na terenie gminy wspólna realizacja działań związanych z profilaktyką dzieci i młodzieży.

11. Wspieranie i organizowanie imprez profilaktycznych oraz zachęcanie dzieci i młodzieży naszej gminy do udziału w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.

12. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz narkotykowym.

13. Kontrola rynku napojów alkoholowych zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.

14. Wyposażenie w sprzęt pomocniczy oraz materiały biurowe Gminną Komisję oraz Punkty Konsultacyjne.

15. Dystrybucja ulotek, plakatów, badania i sondaże z zakresu alkoholizmu i narkomanii wśród młodzieży.

W strukturze Komisji funkcjonują dwa zespoły zadaniowe:

 1. zespół ds. rozmów profilaktycznych, który prowadzi rozmowy z osobami zgłoszonymi do postępowania komisji oraz członkami ich rodzin.
 2. zespół ds. wydawania postanowień w sprawie o udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU

 1. Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej oraz Przeciwdziałania Narkomanii winno być dokonywane w ramach zadań własnych gminy oraz opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Dokumentem prawnym tworzącym podstawy do prowadzenia i finansowania działań związanych z profilaktyką alkoholową i  rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Ustawa z 29 lipca 2005 r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz wytyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Rekomendacje).

 

 

Zamknij pasek info24
INFO24
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
 • 10drzymaly
 • Leader
 • NSR
 • SISMS
 • Szlaki rowerowe
 • Wielkopolskie wydanie
 • Karta Dużej Rodziny
 • Orlik 2012

Kontakt

Gmina Rakoniewice
Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice
Tel.: 61 444 10 02
E-mail: sekretariat@rakoniewice.pl

NIP: 995-01-98-613
Regon: 631259324

Statystyki
Licznik odwiedzin:
6172976
Dzisiaj:
104
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.144.29.233
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij